Despre program:

 Descriere

European Youth Village/Satul European de Tineret este un program pilot, ce vine cu o viziune nouă, urmărind să contribuie la dezvoltarea sectorului de tineret în mediul rural din România, având la bază experiența consorțiului responsabil de implementarea programului de a desfășura activități cu tinerii din mediul rural și comunități multietnice.

European Youth Village/Satul European de Tineret urmărește facilitarea cadrului necesar consolidării politicilor publice de tineret în mediul rural, la nivel național și internațional, prin dezvoltarea unui program care să contribuie la activarea tinerilor și autorităților publice din aceste comunități.

Prin implementarea acestui program ne propunem să dezvoltăm bune practici în domeniul tineretului și să oferim un model pozitiv de organizare comunitară a tinerilor din mediul rural, un model ce va putea fi multiplicat la nivel județean, național și european.

Guvernanța programului European Youth Village stabilește acordarea titlului de Sat European de Tineret și oferă sprijin, consultanță și formare reprezentanților tinerilor din mediul rural ce doresc să candideze pentru titlul de Sat European de Tineret sau sunt implicate în implementarea programului.

Prin acest program ne dorim ca parteneriatul sustenabil între tinerii din mediul rural, autoritățile și instituțiile publice, mediul privat și societatea civilă să fie caracterizat de sentimentul de comunitate, o comunitate ce are în centrul său tinerii. Vrem să construim un cadru în care tinerii să se organizeze și să se implice alături de ceilalți actori în rezolvarea problemelor din comunitatea lor, în special a acelor probleme care îi vizează în mod direct.

Titlul de ”Sat European de Tineret” este oferit de către Guvernanță satelor sau comunelor ce își doresc ca prin acest program să facă o schimbare în comunitatea lor, iar pe parcursul anului în care vor purta acest titlu, toate activitățile, proiectele, evenimentele sau acțiunile ce vor fi organizate, vor urmări să rezolve o problemă sau nevoie a tinerilor din comunitate.

Prin acest program ne dorim să producem un impact pe termen lung în satele sau comunele ce vor purta titlul de ”Sat European de Tineret” prin elaborarea unei strategii de tineret a comunei, în care să se regăsească măsuri sustenabile pentru susținerea și dezvoltarea tinerilor. De aceea, pe parcursul anului în care satele sau comunele poartă acest titlu, vor fi organizate inclusiv consultări cu tinerii și activități specifice pentru dezvoltarea strategiilor de tineret.

 

 Direcții strategice

Educație:

a) Dezvoltarea de programe educaționale pentru tinerii din mediul rural;

b) Creșterea calității actului educațional în mediul rural;

c) Incluziunea socială a tinerilor cu oportunități reduse în școală;

d) Scăderea abandonului școlar în mediul rural;

e) Îmbunătățirea imaginii școlilor în rândul elevilor și a relației profesor-elev;

f) Diversificarea numărului și oportunităților de implicare în activități de educație nonformală pentru elevii din mediul rural;

g) Promovarea educației nonformale și a activităților extracurriculare orientate către nevoile reale ale elevilor din mediul rural;

h) Revitalizarea Consiliilor Școlare ale Elevilor din mediul rural și creșterea gradului de reprezentativitate al nevoilor și drepturilor elevilor;

i) Combaterea discriminării în Școlile din mediul rural și asumarea principiilor Europene privind nondiscriminarea, toleranța, participarea activă și diversitatea culturală de către instituțiile de învățământ din mediul rural.

j) Asigurarea unui nivel minim de accesare a fondurilor naționale și europene (inclusiv programul Erasmus+) prin proiecte strategice, dezvoltarea cadrului de cooperare internațională cu alte unități de învățământ din Uniunea Europeană și corelarea sistemului de educație cu obiectivele și prioritățile naționale și Europene.

k) Sprijinirea participării elevilor din mediul rural în mobilități naționale și internaționale de învățare.

l) Dezvoltarea unui parteneriat public – privat cu alte entități pentru dezvoltarea unor cluburi ale elevilor cu scopul susținerii dezvoltării personale și profesionale a acestora.

m) Dezvoltarea oportunităților de orientare și consiliere în carieră pentru elevii din mediul rural;

 

Cultură:

a) Diversificarea numărului de activități culturale în mediul rural;

b) Culturalizarea tinerilor din mediul rural;

c) Deschiderea instituțiilor de cultură către tinerii din mediul rural;

d) Promovarea și susținerea inițiativelor culturale ale tinerilor;

e) Creșterea vizibilității și potențialului turistic al comunităților rurale;

f) Implicarea tinerilor în conservarea tradițiilor;

g) Promovarea diversității culturale și incluziunea minorităților naționale în evenimente culturale.

h) Organizarea Zilelor Comunei în funcție de nevoile și dorințele tinerilor și implicarea acestora în organizarea evenimentului;

i) Încurajarea cititului și consumului cultural inclusiv prin deschiderea Bibliotecii comunale către tineri;

j) Organizarea unui festival multicultural anual;

k) Sprijinirea tinerilor talentați din mediul rural;

l) Promovarea diversității culturale și implementarea de activități care să faciliteze deschiderea tinerilor către nou și diversitate culturală;

m) Creșterea numărului de tineri care își asumă identitatea Europeană și rolul de Cetățean European, inclusiv prin activități de promovare și informare cu privire la aspecte ce țin de formarea Uniunii Europene, rolul Uniunii Europene, drepturile, responsabilitățile și principiile asociate rolului de cetățean European, aspecte privind instituțiile Europene și beneficiile pe care Uniunea Europeană le oferă cetățenilor săi;

n) Facilitarea contextului necesar pentru tinerii din comună să cunoască alte culturi și țări – prin mobilități internaționale ale tinerilor.

o) Promovarea solidarității, incluziunii și coeziunii sociale în mediul rural;

 

Voluntariat:

a) Promovarea beneficiilor voluntariatului în rândul tinerilor din mediul rural;

b) Susținerea inițiativelor tinerilor din mediul rural;

c) Diversificarea oportunităților de implicare, dezvoltare personală și socială pentru tinerii din mediul rural;

d) Recunoașterea meritelor și implicării voluntarilor;

e) Organizarea de traininguri și activități de formare și informare pentru tineri;

f) Susținerea sectorului ONG în mediul rural inclusiv din perspectiva înființării unui centru de tineret în comunitățile locale;

 

Dialog structurat:

a) Dezvoltarea sectorului tineret în mediul rural;

b) Activarea tinerilor și autorităților publice din mediul rural;

c) Facilitarea dialogului structurat între tineri și factorii de decizie în mediul rural;

d) Promovarea și susținerea participării active a tinerilor în viața comunității;

e) Creșterea gradului de cooperare între tineri, organizațiile nonguvernamentale, autoritățile publice și alte instituții publice în mediul rural.

f) Creșterea numărului de activități de formare a tinerilor în domeniul democrației participative;

g) Implicarea tinerilor în procesul de consultare la nivel local, creșterea interesului și nivelului de implicare al tinerilor din mediul rural în procesul decizional;

h) Elaborarea și/sau completarea politicilor și strategiilor de tineret la nivel local, în mediul rural;

 

 Principiile programului:

Implementarea programului European Youth Village/Satul European de Tineret se va realiza într-un mod transparent, cu participarea societății civile, alături de instituțiile publice locale, pentru atingerea obiectivelor acestuia și în concordanță cu politicile publice naționale și europene.

European Youth Village/Satul European de Tineret este un program apolitic, fiind implementat în parteneriat cu autoritățile și instituțiile publice, în calitate de reprezentanți ai comunelor ce preiau titlul, indiferent de apartenența politică a acestora, iar activitățile ce se vor desfășura sub umbrela programului nu vor fi folosite cu scop politic sau pentru a favoriza anumite partide politice.

Toate activitățile implementate sub umbrela programului vor avea o abordare nediscriminatorie, vor promova și vor încuraja solidaritatea socială și incluziunea persoanelor din grupurile vulnerabile în general și a tinerilor cu oportunități reduse în special.

Toți actorii implicați în implementarea programului vor avea un discurs public responsabil, nediscriminatoriu și vor respecta Drepturile Omului și Drepturile Copilului.

Programul promovează toleranța și respectarea drepturilor tuturor oamenilor, indiferent de vârstă, naționalitate, origine etnică sau rasială, religie sau convingeri, dizabilitate, gen sau orientare sexuală.

Prin acest program urmărim combaterea discursului instigator la ură, ofensator, discriminatoriu, rasist sau homofob.

Întreg programul are la bază valorile și principiile Uniunii Europene privind demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, drepturile omului și diversitatea culturală.